•  

    REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA CZAS EPIDEMII COVID-19


        Ze świetlicy szkolnej korzystać mogą uczniowie, którzy ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów prawnych) lub organizację dojazdu do szkoły, muszą dłużej przebywać w szkole, a także inni uczniowie czekający na zajęcia dodatkowe.

    W czasie pandemii wskazane jest ograniczenie przebywania dziecka w świetlicy szkolnej do koniecznego minimum. Rodzice, którzy mają możliwość zapewnienia opieki nie powinni przyprowadzać dziecka do świetlicy.


        Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w warunkach domowej izolacji.


        Świetlica czynna jest w stałych godzinach. Godziny pracy świetlicy wywieszone są na tablicy ogłoszeń, na korytarzu szkolnym i zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest nieodpłatne.


        W świetlicy obowiązuje REGULAMIN, z którym dzieci zapoznają się na pierwszych zajęciach w świetlicy (rodzice/opiekunowie również mogą zapoznać się z nim w świetlicy), i którego zobowiązane są przestrzegać.


        Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
        Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Opiece świetlicowej nie podlega dziecko przebywające w szkole przed godz. 7.00. Po wyznaczonych godzinach pracy świetlicy odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie dziecka.


        W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik, w którym notowana jest obecność uczniów. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu wychowawcy świetlicy.
        Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, oraz od chwili ich zgłoszenia się po zakończeniu zajęć lekcyjnych do chwili wyjścia ze świetlicy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dziecko chce spędzić przerwę na korytarzu lub gdy wychowawca świetlicy musi opuścić świetlicę z powodu dyżuru, wówczas za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele dyżurujący na korytarzu.

        Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy.
        Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
    - samodzielnego wyjścia dziecka do domu
    - odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie prawni.
    Wszelkie zmiany należy zgłaszać pisemnie. Szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy.
        W sytuacji, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż podana na karcie zgłoszenia, należy dostarczyć pisemne oświadczenie z dokładną informacją, czy jest to jednorazowa sytuacja, czy też zmiana na stałe.
        Nie wypuszczamy dzieci ze świetlicy na żadną prośbę telefoniczną ani w przypadku informacji słownej samego dziecka lub innej osoby.
        W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
        Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty.
        Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.
        Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.
        Uczniowie przebywający w świetlicy mają obowiązek dostosować się do poleceń wydawanych przez wychowawcę, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz cichego zachowywania się. Szczegółowe reguły zachowania umieszczone są na tablicy informacyjnej w świetlicy.
        Uczniowie zobowiązani są do poszanowania wszystkich materiałów, gier i sprzętów dostępnych w świetlicy szkolnej.
        Opieką wychowawczo – opiekuńczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
        Nauczyciele – wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
        Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
        Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy. Stosowanie ich odbywa się pod nadzorem nauczyciela świetlicy.
        Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, a w szczególności przed przyjściem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
        W świetlicy znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub zdezynfekować.
        Pracownik obsługi dezynfekuje powierzchnie płaskie (stoliki, krzesła, biurko, pomoce, podłoga) oraz powierzchnie wspólne (klamki, włączniki).
        Podczas zajęć świetlicowych dzieci w miarę możliwości zachowują wymagany dystans społeczny.
        Uczniowie przebywający w świetlicy posiadają własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze.
        Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
        Uczniowie nie mogą przynosić zabawek, niepotrzebnych przedmiotów.
        Dzieci nie dzielą się z innymi przyniesionym do szkoły jedzeniem i piciem.
        Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, następuje izolacja ucznia do odrębnego pomieszczenia z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomiony zostaje rodzic/opiekun prawny o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

        Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny w okresie epidemii COVID-19.
     
     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza Konin, ul. Leopolda Staffa 5
   • 632427214
   • https://sp10konin.edupage.org 62-510 Konin Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Marika Tomaszewska – Nowicka email: marika.tomaszewska-nowicka@konin.um.gov.pl oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Justyna Bruch, email: justyna.bruch@konin.um.gov.pl
  • Logowanie