•    Do roku 1914 w Gosławicach istnieje 1 klasowa szkoła z rosyjskim językiem nauczania. W 1918 otwarto szkołę dwuklasową mieszczącą się w prywatnym drewnianym budynku. 5 1at później w 1923r. staje się czteroklasową szkołą powszechną funkcjonującą nadal w prywatnym budynku. W 1923 roku z dowolnych ofiar ludności zostaje rozpoczęta budowa obiektu
      z przeznaczeniem na dom ludowy i mleczarnię. Rozpoczętą społecznie budowę przejmuje gmina zmieniając przeznaczenie budynku na szkołę. Rozwiązania architektoniczne dostosowane do pierwotnego przeznaczenia budynku nie odpowiadają jej potrzebom. 1 września 1927r.powołano 7 klasową szkołę powszechną i rozpoczęto lekcje w nowym choć niewykończonym jeszcze budynku. Pierwsze kierownictwo szkoły przejmuje dotychczasowy kierownik szkoły czteroletniej

     p. RUSIN WACŁAW.

     We wrześniu 1934 r. kierownikiem szkoły zostaje

     p. STEFAN RYBARCZYK.

     W roku 1937/38 zostaje powołany Komitet Rozbudowy Szkoły. Jego zadaniem było zebranie środków finansowych na prace wykończeniowe oraz dobudowanie sali gimnastycznej. Nakreślone plany przerywa rok 1939. Wybuch wojny przerywa naukę. Uruchomiona przez władze okupacyjne ponownie w 1istopadzie 1939 trwa krótko, zaledwie do marca 1940r. Po całkowitej likwidacji szkoły budynek zostaje zamieniony na kwatery dla wojska oraz mieszkańców Ukrainy, a pod koniec 1943r. staje się izbą chorych dla Hitlerjugend, która obozowała w Gosławicach. Po latach grozy niszczenia i likwidacji wszystkiego co polskie powiało radością. 21 stycznia 1945r.niemiecki okupant opuścił Gosławice. Do straszliwie zniszczonego budynku powrócili jej przedwojenni nauczyciele:

     REGINA PATOROWA, ROZALIA SZPARAGOWA,

     ANIELA ŚLIWIŃSKA

     zabrakło wśród nich kierownika szkoły

     STEFANA RYBARCZYKA.

     Powojenny obraz budynku to powybijane szyby, połamane krzesła, odrapane ściany i całkowicie zniszczone akta szkoły. W przywracaniu stanu jej używalności brali udział wszyscy: nauczyciele , uczniowie , mieszkańcy Gosławic.

     W lutym 1945r.nad szkołą zaczęła powiewać chorągiew, symbol życia
     w polskiej szkole i dla polskich dzieci. Z 430 zgłoszonych dzieci utworzono 5 klas pierwszych,2 drugie, jedną trzecią i jedną czwartą. Zaczyna działać drużyna harcerska oraz koło PCK. Imprezy szkolne odbywają się w domu parafialnym.

     19 czerwca 1946r. zostaje zatrudniony na stanowisku nauczyciela etatowego ob. FELIKS KUBIAK późniejszy wieloletni kierownik szkoły.
     W roku szk.1946/47 organizacja szkoły obejmuje 10 klas, 8 nauczycieli
     i jednego katechetę. W klasie VI wprowadzono język francuski.

     19 stycznia 1947r. odbyły się w szkole przeprowadzone przez pluton wojska pierwsze wybory do sejmu. Rok szkolny dzieli się na 2 półrocza kończąc się rozdaniem świadectw.

     Z dniem 1 września 1947 ówczesny inspektor oświaty powierzył obowiązki kierownika szkoły Feliksowi Kubiakowi, w skład grona pedagogicznego wchodzą:

     ROZALIA SZPAGAGOWA, REGINA PATOROWA

     STUDZIŃSKA WŁADYSŁAWA, SZCZEPANIAK MARIA

     ŚLIWIŃSKA ANIELA, ŻÓLTWŁOS MARIA

     MATUŁKA WACŁAW

     Rok szkolny 1947/48 rozpoczyna się nabożeństwem w kościele parafialnym oraz przemówieniem wygłoszonym przez ks. Alfonsa Hytrego. W październiku 1947r.uroczystą akademią zainicjowano akcję zbiórki pieniędzy na odbudowę Warszawy. W tym roku szkolnym odbyła się pierwsza lustracja szkoły dokonana przez inspektora TRAFALSKIEGO

     Odbywają się liczne uroczystości szkolne:

     - choinka noworoczna

     - rocznica śmierci gen. Świerczewskiego

     - święto lasu

     - przyrzeczenie harcerskie

     - święto pracy

     - święto oświaty

     - Dzień Matki

     - dożynki gminne

     - rocznica bitwy pod Lenino

     Po raz pierwszy w czerwcu 1948r. odbyły się lekcje przykładowe prowadzone w obecności przedstawicieli samorządu milicji, partii politycznych i organizacji społecznych. Uczestnictwo uczniów
     w akademiach jest płatne. Dochód przeznacza się na odbudowę Warszawy lub odsyła do Inspektoratu Oświaty.

     W roku szk.1948/49 szkoła liczy 458 uczniów skupionych w 10 klasach skład rady pedagogicznej tworzy kierownik Feliks Kubiak i 9 nauczycieli. Pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego i n-la śpiewu powstała sekcja teatralna. Wszyscy nauczyciele wspólnie z młodzieżą podejmują czyn społeczny. Zobowiązują się zniwelować teren i zorganizować boisko szkolne. Pracują codziennie po lekcjach po 2 godziny.

     18 grudnia 1948 w 150-lecie urodzin Adama Mickiewicza odbyła się
     w szkole uroczysta akademia inaugurująca „Rok Mickiewiczowski"

     W marcu 1949r. umiera pierwszy powojenny kierownik szkoły: JÓZEF BRUDKOWSKI. Na dzień 1-maja 1949r szkoła została zradiofonizowana. Otrzymała pierwszy radioodbiornik, a izby lekcyjne wyposażono w głośniki. Trzy razy w tygodniu uczniowie słuchają audycji dla dzieci szkolnych, nadawanych przez Polskie Radio.

     W rok później jako zobowiązanie pierwszomajowe n-la wych.fiz. Dybczaka Jana powstaje Szkolne Koło Sportowe. Działa również prężnie męska i żeńska drużyna harcerska, obowiązki drużynowego pełni pracownik samorządowy ZYGMUNT RYBARCZYK. Młodzież szkolna przygotowuje programy artystyczne na wszystkie imprezy organizowane
     w szkole i środowisku. Do programu imprez wchodzą częste wyjazdy do Cukrowni Gosławice na wyświetlane filmy. Tutaj również odbywają się marsze jesienne", w których maszerują uczniowie szkoły. W dniu 18.II.1950r.wszystkie szkolne organizacje przesyłają zbiorowe pozdrowienia z racji II światowego Kongresu Obrońców Pokoju w Warszawie. Szkoła organizuje również obowiązkową zbiórkę złomu w ramach kontyngentu ustalonego przez Ministerstwo Oświaty.W maju 1951r. szkoła odstawiła 5.870 kg złomu. Pozostało do odstawienia około 3000kg. Równocześnie
     z nauką powszechną są w szkole organizowane od początku jej powojennej działalności kursy dla pracujących obejmują one głównie poziom klasy V-ej, VII-ej i VIII-ej. Ich prowadzenie odbywało się w ramach akcji zwalczania analfabetyzmu. Zakończenie tej akcji odbyło się w dniu 17 maja 1951r. podczas uroczystej akademii na terenie gminy. W programach wychowawczych szkół obowiązkowo znajdują się zagadnienia związane
     z życiem politycznym i gospodarczym kraju. W dniu 20.10.1951r we wszystkich klasach przeprowadzono pogadanki uświadamiające stopień realizacji zadań gospodarczych w zakresie skupu zbóż , ziemniaków oraz Pożyczki Narodowej Rozwoju Sił Polski. Na znak solidarności z zadaniami gospodarczymi uczniowie z przygotowanymi transparentami przemaszerowali
     w pochodzie główną ulicą Gosławic.

     W styczniu 1952r. Rada Pedagogiczna podejmuje zobowiązanie agitacji
     i zbierania funduszy od mieszkańców Gosławic z tytułu przydzielonej gromadzie pożyczki narodowej. Nauczyciele oraz Komitet Rodzicielski zobowiązały się do spłaty pożyczki w pierwszej kolejności Ich postawa ma być przykładem dla innych mieszkańców. Uroczyście obchodzi się rocznice urodzin uznawanych wtedy za bohaterów narodowych oraz ważnych osobistości państwowych. Urządza się akademie poświęcone gen. Karolowi Świerczewskiemu, K. Marksowi, Józefowi Stalinowi, Włodzimierzowi Leninowi, Bolesławowi Bierutowi. Z okazji Dni Oświaty organizuje się wystawę książek oraz sprzedaż wśród mieszkańców.

     W roku szk. 1959/52 w dniach od 9-16 czerwca odbyły się w klasach siódmych wprowadzone od tego roku egzaminy końcowe. Przystąpiło do nich 71 uczniów. Wszyscy zdali egzamin z wynikiem pomyślnym.

     Na przestrzeni 7 lat powojennej działalności szkoły liczba uczniów maleje. Od 490 r.szk.1945/46 do 321 w roku szk.1952/53
     w tym roku szkolnym kl. VII otrzymuje nagrodę w postaci książek od prezydenta Polski Bolesława Bieruta za zwycięstwo
     w konkursie na napisanie listu z okazji 60-ej rocznicy urodzin Bolesława Bieruta.

     5 marca 1953r.uczniowie szkoły otrzymali informację o śmierci JÓZEFA STALINA. Młodzież szkolna uczestniczy
     w zorganizowany przez gromadę akademii żałobnej. Fakt ten owocuje nasileniem prowadzonej już od lat korespondencji z dziećmi ze Związku Radzieckiego. Do ambasady Związku Radzieckiego wysłane zostały kondolencje.

     Dnia 12 lutego 1954r.w szkole ma miejsce niecodzienna wizyta. Na spotkanie z klasami starszymi przyjechała delegatka Polskiego Radia pani JANINA CHOJNACKA. Przedmiotem spotkania były rozmowy na temat pisania listów do radia na temat wyników w pracy i życiu społecznym. Spotkanie to było przyczynkiem do zwołania posiedzenia rady pedagogicznej, na którym omówiono zagadnienie pracy społecznej nauczycieli w środowisku.

     Polem oddziaływania jest każda dziedzina życia gospodarczego łącznie
     z uświadomieniem konieczności uiszczenia opłaty podatku gruntowego przez ich właścicieli. Przedmiotem obrad są często pojedyncze tematy. Rada Pedagogiczna obraduje bardzo często w r.szk.1953/54 odbyło się 19 posiedzeń. Podobna ilość jest
     w minionych latach. W większości przedmiotem narad są wyniki nauczania. Rok szkolny dzieli się na 4 okresy.

     Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była pierwsza wycieczka klas VI
     i VII do nowej elektrowni Konin w Gosławicach. Pamiętna data 10 czerwiec 1957r.została uwieczniona w kronice szkolnej. Celem wycieczki było zwiedzanie urządzeń elektrycznych.

     W roku szk.1955/56 odbył się ostatni egzamin kl. VII.

     Począwszy od roku szkolnego 1956/57 wprowadza się 3 dniową przerwę w nauce szkolnej. Dni te są przeznaczone na rekolekcje wielkopostne.

     W roku szk.1958/59 podjęto zobowiązanie "Wszystkie dzieci są członkami SKO". Za tę działalność w konkursie "Sztafeta oszczędnych" szkoła otrzymała nagrodę pieniężną za uzyskanie II-go miejsce w województwie. Nagrodę wręczył przedstawiciel PKO Poznań .Rok później w październiku 1961r.harcerze wzięli udział w zlocie młodzieży ZHP, ZMS, ZMW powiatu konińskiego, który odbył się w Kazimierzu Biskupim. Dwoje reprezentantów szkoły wzięło udział w "zgaduj zgaduli" na temat miesiąca oszczędności. Otrzymali nagrody pieniężne. Również w październiku 1961r.uczniowie szkoły obejrzeli pierwszy raz imprezę
     w kinie "ELKO", była to parada za dwa grosze "wystawiona przez Wojewódzką Agencję Imprez Estradowych
     z Bydgoszczy. W marcu następnego roku/1962/ szkoła bierze udział
     w Powiatowej Spartakiadzie Zimowej.

     W sztafecie "Złoty Krążek" reprezentacja zdobyła III-miejsce. Opiekunem grupy był Zenon Chatłas. Z upływem lat powiększa się grono pedagogiczne W r 1962/63 liczy już 16 osób. We wrześniu 1962r szkoła otrzymała pierwszy telewizor Fundatorem był Komitet Rodzicielski. W 1964r.w Olimpiadzie Oszczędnych szkoła zajęła I miejsce w powiecie i otrzymała honorową odznakę SKO-statuetkę. Konkurs oszczędzania od roku 1965 nosi dzisiejszą nazwę "Dziś oszczędzam w SKO- jutro w PKO".

     W roku szk.1966/67 zostaje wprowadzona klasa VIII. Nauka w niej jest dowolna. Część uczniów kl. VII odchodzi do szkół średnich, a część pozostaje w kl. VIII. 6-8 maja 1967r w związku z rozkazem naczelnika Kwatery Głównej ZHP i ogłoszenia Alertu - III, szkoła staje się rejonem zbiorczym dla drużyn harcerskich i zuchowych ze szkół Maliniec, Gosławic, Sokółek, Międzylesia. Realizacją zadań alertowych kieruje Teresa Jaskaczek, Jadwiga Stawicka, Zygmunt Rybarczyk. 17 czerwca 1967 opuścili szkołę pierwsi absolwenci kl.VIII. Ukończyło ją 29 uczniów.

     Od września 1966 ilość n-li wzrasta do 17 i zostaje utworzone stanowisko zastępcy kierownika szkoły, pełniła je Teresa Jaskaczek. Szkoła w kolejnych latach poza realizacją zadań podstawowych bierze udział w licznych zajęciach dodatkowych. Uczniowie zdobywają dobre miejsca w Igrzyskach Sportowych, w rozgrywkach tenisa stołowego, w konkursach czytelniczych. Prężnie działa harcerstwo. Ważnym dla szkoły wydarzeniem było spotkanie w maju 1969r.z Dyrekcją i Radą Zakładową Zakładu Opiekuńczego Elektrowni "Konin". Spotkanie połączone jest z V alertem ZHP. Wielkim przeżyciem dla szkoły i środowiska lokalnego było pożegnanie przechodzącej na emeryturę w 1969r. wieloletniej nauczycielki tej szkoły ROZALII SZPARAGOWEJ. Oddala Gosławicom 32 lata swojej pracy. Tu pracowała jeszcze przed wybuchem wojny uczyła polskie dzieci
     w warunkach konspiracyjnych w czasie wojny i długo po jej zakończeniu Wychowała wiele młodych pokoleń.

     Rok szkolny 1969/70 owocuje przygotowaniami do nadania szkole imienia. Dnia 12 września 1969r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podjęto decyzje o wyborze patrona szkoły Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego decyzją z dnia 12 grudnia 1969r.nadało szkole nazwę
     o następującym brzmieniu:

     SZKOŁA PODSTAWOWA

     im. ADAMA MICKIEWICZA

     w GOSŁAWICACH

     Uroczyste nadanie szkole imienia oraz wręczenia sztandaru odbyło się 29 maja 1971r. Dokonano wtedy uroczystego aktu odsłonięcia, popiersia Adama Mickiewicza ufundowanego przez zakład opiekuńczy. Sztandar został wręczony przez przewodniczącego Komitetu Opiekuńczego Mariana Węglarka. Wykonawcą popiersia Adama Mickiewicza oraz płaskorzeźby patrona był:

     mgr LUCJAN RABSKI z Poznania.

     Rok 1970/71został zakończony pożegnaniem wieloletniego kierownika szkoły /1947 - 1971/ FELIKSA KUBIAKA, który przeszedł na emeryturę. Od września 1971r.obowiązki kierownika przyjął JERZY WESOŁOWSKI.

     W kolejnych latach uroczystości szkolne wzbogacają się o uroczystość sztandarową obchodzoną w rocznicę nadania szkole imienia. Do ceremoniału uroczystości szkolnych wchodzi śpiewany przez uczniów hymn szkolny. Z dniem 1 września1972r.przestaje pełnić obowiązki z-cy kierownika szkoły p. TERESA JASKACZEK. Od 1.01.1976r. szkoła staje związku z nowym podziałem administracyjnym kraju Szkolą PODSTAWOWĄ NR 10 w KONINIE.

     Od roku 1973/74 przestaje funkcjonować jako jednostka samodzielna szkoła w MALIŃCU, staje się filią Szkoły Podst. Nr 10 z kl. I-III. Obok stanowiska dyrektora szkoły zostaje utworzone w roku 1976 stanowisko wicedyrektora. Pełni je p. JADWIGA STAWICKA. Działająca przy naszej szkole drużyna harcerska prowadzi korespondencję z profesorem Mieczysławem Beekerem - konstruktorem pojazdu księżycowego. Jego rodowód wywodzi się z Gosławic. Na gosławickim cmentarzu znajdują się groby jego rodziców, którymi opiekują się harcerze naszej szkoły. Jego wizyta w szkole zostają uwieczniona wpisem do złotej księgi. Pamiętną datą w historii szkoły pozostanie 21 stycznia 1982r. W wojewódzkich zawodach w jeździe szybkiej na lodzie reprezentacja naszej szkoły wywalczyła
     I miejsce. Zdobyty puchar wręczyła opiekunowi grupy p. ZENONOWI CHATŁASOWI wizytator KRYSTYNA GIBCZYŃSKA.

     Z dniem 1 września 1982r.przestaje pełnić funkcję w-ce dyrektora JADWIGA STAWIClCA. W październiku 1982r. rozpoczęto rozbudowę szkoły. Szkoły odwiedza ówczesny wojewoda EDWARD BRZECZEK, poseł ziemi konińskiej p. TADEUSZ JUŚKIEWICZ oraz inspektor wydziału Oświaty.

     W maju 1983r. odbywa się spotkanie nauczycieli, samorządu uczniowskiego, z inspektorem Oświaty:

     p. FELICJĄ ANDRZEJEWSKĄ

     W roku szk.1983/84 obowiązki wicedyrektora pełni JERZY SIUDA. Po jego odejściu od 1.09.1984r.obowiązki te przejmuje p. ZOFIA SZTAMBLEWSKA.

     W 1984r. 9 listopada odbyła się uroczystość otwarcia nowej części szkoły. Uczestniczył w niej ówczesny Kurator Oświaty MARIAN PIETRASZEWSKI przedstawiciel Wydziału Oświaty, zaproszeni goście. Z okazji otwarcia nowej części szkoły uczniowie otrzymali nowy zestaw dyskotekowy.

     W czerwcu 1986r. młodzież i grono pedagogiczne oraz rodzice pożegnali odchodzącego na emeryturę dyrektora JERZEGO WESOŁOWSKIEGO.

     Od 1 września 1986r. obowiązki dyrektora przejmuje na mocy powierze­nia ich przez wydział Oświaty JANINA DOMINIAK. Szkoła liczy wtedy 15 oddziałów oraz 1 oddział klasy zerowej. Obowiązki dydaktyczne, wychowawcze pełni 17 pełnozatrudnionych nauczycieli oraz 5-ciu
     w niepełnym wymiarze. Ze względu na trwający remont kapitalny starego macierzystego budynku zajęcia odbywają się na 2 zmiany z wykorzystaniem tylko dobudowanego segmentu szkoły. Jest ciasno, zajęcia kończą się
     o 17.30. Brakuje w szkole biblioteki, gabinetu lekarskiego, czytelni, spółdzielni uczniowskiej. W oczekiwaniu na zakończenie remontu podejmowane są próby rozwiązywania problemów bieżących. Daje się we znaki źle wykonana posadzka w nowym dobudowanym segmencie szkoły, kruszy się, załamuj tworząc zagrożenie dla bezpieczeństwa. Na wniosek dyrektora szkoły MZEAS powołuje komisję ekspertów do wykonania ekspertyzy. Takich komisji jest zwołanych wiele. Później okaże się bezskutecznie. Rok 1987 zapisał się korzystną kartą dla szkolnego zespołu "Krokusy" prowadzonego przez TERESĘ JASKACZEK. W Muzykaliach "Konin 87" solistka zespołu JOANNA PURCZYŃSKA zajęła pierwsze miejsce zdobywając wielki aplauz publiczności. Natomiast zespół w konkursie pod hasłem "Barwy przyjaźni" na etapie wojewódzkim zajął II miejsce. Rok ten owocuje również podjęciem wewnętrznego zarządzenia o zmianie obuwia
     w szkole. Podstawą podjęcia decyzji jest troska o czystość szkoły.
     W kwietniu 1987r. obiega szkołę smutna wiadomość w wieku 81 lat umiera emerytowany

     kierownik szkoły FELIKS KUBIAK.

     W uroczystości pogrzebowej uczestniczy delegacja młodzieży, poczet sztandarowy, przedstawiciele rady pedagogicznej.

     Od 1 września 1987r. ul ega likwidacji punkt filialny w Malińcu skupiający dzieci kl. I-III. I Wiele trzeba było spotkań i wiele musiało paść argumentów aby przekonać rodziców o celowości takiego przedsięwzięcia .

     Władze oświatowe podjęły zobowiązanie dowożenia dzieci do szkoły na koszt resortu oświaty oraz zapewnienie im bezpłatnej opieki wychowawczej w czasie przewozu. Kierownik punktu filialnego JERZY SOBIERAJ przechodzi do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, pozostałe osoby DOROTA PRZYBYLAK, IWONA RAWECKA przechodzą do naszej szkoły.

     Rozpoczynamy rok w wyremontowanej części budynku mimo braku ostatniego odbioru technicznego. Protokół odbioru uwzględnia wiele usterek. Ich usunięcie ma nastąpić już w trakcie użytkowania. Malowanie oraz kwestionowane wykładziny są zmienione w czasie ferii zimowych. Szkoła uzyskała nowo wyposażone pracownie, gabinet lekarski, bibliotekę
     z czytelnią, oddzielną szatnię dla klas I-III.Ze względu na brak sali gimnastycznej w jednej z izb lekcyjnych urządzono tymczasową salę gier
     i zabaw. Brak sali utrudnia "sportowe" życie a chętnych do uprawiania sportu jest wielu. Reprezentacja szkoły w mistrzostwach Konina w tenisie stołowym zajęła I m-ce. W finale wojewódzkim uplasowali się na pozycji III-ej.

     Przyjęty wariant rozbudowy szkoły nie uwzględniał budowy sali gimnastycznej. Trzeba było podjąć jej budowę w czynie społecznym. Rodzice przedstawioną propozycję przyjęli z rezerwą. W osiedlu działały już 2 społeczne komitety, które "zabrały" już największych osiedlowych społeczników. Do trzeciego komitetu chętnych nie było zbyt wielu. Mimo tego w styczniu 1988r.powołano Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej w składzie 12 osób. Pierwszym jego przewodniczącym był: CZASŁAW BACHTA. Zaczęliśmy załatwiać pierwsze formalności. W Urzędzie Miasta w ewidencji zadań nasz czyn został zarejestrowany na 1989r. Rozpoczęliśmy zbieranie środków finansowych. Towarzyszy nam przekonanie że zadanie musi się udać. Nasz optymizm podtrzymywał redaktor PK Ryszard Jałoszyński na spotkaniu z młodzieżą. Wiele razy
     w czasie swojej wypowiedzi podkreślał zdanie "To wszystko od Was zależy"

     Wiosną 1988r.realizujemy hasło: Każda klasa sadzi swoje drzewko wzdłuż ogrodzenia szkoły. Powstał rząd kilkunastu świerków. Wewnątrz wyremontowanego budynku trwa urządzanie izb lekcyjnych i tworzenie wystroju plastycznego. Ze zwolnionych ze strychu pomieszczeń urządzamy harcówkę. Wykonawcą adaptacji pomieszczeń oraz kominka jest Lech Kwaterowski. Dziełem elektrowni Konin są wszystkie tablice do ekspozycji wizualnych w halach i na korytarzu szkoły.

     W roku szk.1988/89 przybywa nam kolejna mała "inwestycja" na korytarzu I piętra zbudowano sklepik uczniowski - taki z prawdziwego zdarzenia. Uroczystego otwarcia dokonał Samorząd Uczniowski kluczykiem wręczonym przez dyrektora szkoły. W roku 1989 rozpoczynamy budowę sali gimnastycznej. Za pierwsze zebrane pieniądze zakupiliśmy typowy projekt. Jego adaptacji dokonała BARBARA ZIELIŃSKA i DARIUSZ SEJDA. Elektrownia wykonuje pierwszy etap prac - roboty ziemne, wyprowadza poziom zerowy. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy jest już wtedy JERZY SYPNIEWSKI. Wraz z zadaniami gospodarczymi zmagamy się z zadaniami statutowymi szkoły. Kolejne sukcesy święci zespół "Krokusy" III miejsce w Muzykaliach Konin 89"/Zespó1 "Flety"/III miejsce/ i po raz pierwszy ma swojego "olimpijczyka" nauczanie początkowe. W konkursie matematycznym kl. III KRZYSZTOF PŁÓCIENNIK na etapie Wojewódzkim zajął II- gie miejsce.

     We wrześniu 1989r.zaczęły rosnąć mury sali .Z Urzędu Miasta dostaliśmy pierwsze 5 mln zł Na niewiele to starczyło. Sytuację poprawił fakt przyznania szkole przez Hutę Aluminium 100 mln zł. Wśród pozostałych sponsorów sali byli:

     Energomontaż Północ

     Elektrobudowa

     Urząd Miasta

     Kuratorium Oświaty

     Prokuratura Rejonowa

     mieszkańcy Gosławic

     Komenda Woj. OHP

     Pracownicy szkoły

     Wydział Ochrony środowiska

     Największy wkład prac miała elektrownia "Konin"

     Wrzesień 1990r.przynosi istotne zmiany, z dniem 30 maja ulegają likwidacji Wydziały Oświaty. Wszystkie szkoły stają się samodzielnymi jednostkami budżetowymi. Również od września wraca do szkół religia jako przedmiot nadobowiązkowy. Za zgodą Kuratora Oświaty wprowadzamy również wyprzedzeniem roku nowy regulamin oceniania klasyfikowania. W skali województwa jest takich szkół 16.Praca szkoły wzbogaca się o kolorowy telewizor i wideo.Po krótkim okresie nadziei, że zmiany organizacyjne przyniosą poprawę finansową szkoły rok 1991/92 przynosi rozczarowanie. Pieniędzy brakuje na podstawowe utrzymanie szkół. Pojawiają się programy minimum. Ze szkół znikają wszystkie koła zainteresowań. Wszystkie inwestycje decyzją władz rządowych są wstrzymane. Z trudem zdobyliśmy pieniądze na zakup płyt dachowych, by wykonać pokrycie stropu nad salą
     i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Ze smutkiem patrzymy na opustoszały plac budowy. Mimo braków finansowych realizujemy wiele zajęć pozalekcyjnych. Przeprowadziliśmy konkurs mitologiczny, loterię fantową "Sprawny Piotruś", dzień matematyka i edukację żywieniową, kontynuujemy trening ortograficzny. Przystąpiliśmy do Międzynarodowej Fundacji Pomocy Dzieciom, komisja dokonała wyboru 37 uczniów do Środowiskowego Ogniska Wychowawczego.

     Jesienią 1992r.po rocznej przerwie ruszamy z budową sali. Dzięki Środkom finansowym z woj. funduszu ochrony środowiska w styczniu 1993 kończą się roboty ogólnobudowlane. Wszystkie prace wykończeniowe niezbędne do oddania sali wykonuje elektrownia nieodpłatnie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, wszystkich wykonawców z których każdy część prac wykonuje społecznie osiągamy wymarzony finał.

     W czerwcu 1993r salę oddajemy do użytku, wstęgę przecina prezydent Konina Marek Waszkowiak, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Sali JERZY SYPNIEWSKI oraz dyrektor JANINA DOMINIAK. Jest wiele podziękowań i gratulacji. Szkoła z tej okazji otrzymuje w darze od Kuratora Oświaty kolorowy telewizor. Odtąd sala służy nie tylko nauce. Wynajmowana innym z tytułu różnych rozgrywek przynosi nam dochód na konto środków specjalnych. W tym samym 1993r.w czerwcu szkoły rozpoczyna się kompleksowa wizytacja szkoły kończy się w grudniu. Jej wynik jest pomyślny. Szkoła nie otrzymuje żadnych zaleceń. Jednocześnie od początku lat 90-ych daje się zauważyć malejącą ilość uczniów
     w oddziałach. Redukcji ulega ilość oddziałów, w 1992r. szkoła traci stanowisko wicedyrektora. Pełniąca dotychczas powyższe obowiązki:

     p. ZOFIA SZTAMBLEWSA przechodzi na emeryturę.

     W realizacji zadań dydaktycznych podejmujemy starania stworzenia wszystkim uczniom chętnym możliwość zmierzenia się w dyscyplinach konkursowych. Osiągnięciem szkoły i indywidualne ucznia jest zwycięstwo w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur"94

     Laureatem został ARTUR SULKOWSI . Zostaje również laureatem konkursu matematycznego oraz uzyskuje kwalifikacje do szczebla centralnego Konkursu p. pożarowego. W 1995r.udaje się usprawnić techniczną funkcjonalność szkoły. Przy współudziale środków z funduszu Ochrony środowiska, Urzędu Miasta oraz własnych udaje się wyposażyć szkołę
     w nowy automatyczny węzeł cieplny i przekazać go na majątek Energogazu.

     1 września 2003 roku Początek roku szkolnego. Powitaliśmy w murach naszej szkoły nowego dyrektora – panią Irenę Soszyńską oraz nowych nauczycieli: panią Edytę Kotkowską i pana Jacka Kozłowskiego

     dzięki uprzejmości pani Iwony Krzyżak grupa uczniów należących do kółka polonistycznego odwiedziła konińską siedzibę radia “MERKURY”. Poznaliśmy “od podszewki” pracę dziennikarza radiowego. Zobaczyliśmy studio radiowe, kilkoro z nas przez moment sprawdziło się w roli reporterów.

     Systematycznie współpracujemy z fundacjami niosącymi pomoc dzieciom. Wzięliśmy udział dwóch akcjach:

     - Szkoło pomóż i ty – zebraliśmy 73 zł na leczenie chłopca, który stracił ręce w wyniku poparzenia prądem

     - góra grosza – przekazaliśmy 76 zł na potrzeby domów dziecka

     12 grudnia 2003 roku – uczniowie klas trzecich brali udział w konkursie NAJWAŻNIEJSZE BEZPIECZEŃSTWO o zdobyli dla szkoły wspaniały radiomagnetofon

     12 grudnia 2003 roku szóstoklasiści wystąpili przed uczniami gimnazjum
     i zaprezentowali spektakl SZKOLNE DZIADY MICKIEWICZOWSKIE

      

     Od 2003 roku w naszej szkole ukazuje się

     W niej znajdują się stałe rubryki takie, jak:

      

     "Biblioteka szkolna poleca", a więc co i dlaczego warto przeczytać

     „Z naszego podwórka” czyli co u nas słychać

     „Ojczyzna polszczyzna” czyli ciekawostki językowe

     Cudze chwalicie swego nie znacie” czyli czym umie pochwalić się się nasz region

     „Jak poradzić sobie z” czyli poradnik dla każdego

     „W zgodzie z tradycją ...” czyli zwyczaje, obyczaje, obrzędy

     „Czy wiesz, że ...” czyli ciekawostki historyczne, geograficzne,
     przyrodnicze

     „Moje hobby” czyli czym się interesujemy, co lubimy,
     w czym jesteśmy dobrzy

     „Dziesięć pytań do...” czyli wywiady z ciekawymi ludźmi

     „Rozrywka” czyli humor z zeszytów, dowcipy, krzyżówki, rebusy, konkursy

     "Sądy" czyli nasze zdanie o ...

     "Podróże po Europie" czyli podróże palcem po mapie"
      

     Gazetkę opracowuje zespół redakcyjny w którego skład wchodzą uczniowie pod opieką nauczycieli:

     • Bożeny Pospiech
     • Grażyny Leśniak
     • Lidii Mądrowskiej
     • Iwony Raweckiej
       

     W naszej szkole wspierane są działania wychowawcze rodziców. Z myślą o nich wydajemy „10 Gazetkę dla rodziców”. W niej rodzice mogą znaleźć opracowane przez nauczycieli informacje, porady i wskazówki z zakresu m.in.: wychowania, edukacji, psychologii, promocji zdrowia, bezpieczeństwa. W skład zespołu redakcyjnego wchodzą: Lidia Mądrowska, Iwona Rawecka.

     Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów do lektury

     W styczniu 2004 roku poczet sztandarowy uczestniczył w obchodach rocznicy powstania wielkopolskiego. Uroczystość miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 8, noszącej imię Powstańców Wielkopolskich

     3 marca 2004 roku uczniowie z klasy III a i VI b przygotowali dla małych pacjentów Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej oraz dla dzieci Przedszkola nr 13 przedstawienie „Jaś i Małgosia”. Były wiersze, piosenki a także taniec. Swoim kolegom sprawiły miłą niespodziankę i ogromną frajdę. Nagrodzono ich brawami, na pamiątkę podarowano im rysunki ułożone w formie albumu

     Od września 2004/2005 pracę w naszej szkole rozpoczęły:

     - Pani Wiesława Kowalska – matematyka kl. IV-V

     - Pani Monika Zielińska – religia

     - Pani Elżbieta Bocian – matematyka w kl. VI

     Od września 2005/2006 możemy uczyć się drugiego języka obcego – klasa IV poznaje język rosyjski. Chętni uczniowie z innych klas (a jest ich sporo ...) będą mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowych

     26 października 2004/2005 pracownicy Konińskiego Stowarzyszenia Diabetyków przeprowadzili w naszej szkole nieodpłatne badania krwi na ustalenie poziomu cukru. Badaniu poddało się około 180 uczniów, ich rodziców, nauczycieli. U nikogo nie stwierdzono cukrzycy

     12 grudnia 2005 roku miało miało miejsce podsumowanie szkolnego konkursu KOLOROWE ZDROWIE, prowadzonego w ramach akcji „Promocja zdrowia”. W konkursie zwyciężyła klasa II, a drugie miejsce zajęła klasa III a, a trzecie miejsce klasa IV. Uroczystość uświetniły występy studenckiego zespołu muzycznego z Wyższej Szkoły Zawodowej. Dziękujemy !!!

     9 września 2006 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie absolwentów Szkoły Podstawowej w Gosławicach rocznika 1953. Wspomnieniom, westchnieniom i uśmiechom nie było końca. Szanownych gości po szkole oprowadzali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

     Imprezę zorganizował oraz napisał 54-zwrotkowy poemat pt: „38 lat jak jeden dzień” człowiek – wulkan, pan Wiesław Wanjas obecny Radny Miasta Konina.


      

     29 września 2006 roku na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie odbyła się niecodzienna uroczystość – ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników muzeum pierwszaki dostąpiły zaszczytu pasowania na ucznia SP. 10 przez prawdziwego rycerza! Niektórzy z nich wyglądali na nieco wystraszonych, zwłaszcza, gdy rycerz uniósł w górę ogromny miecz ... Średniowieczna sceneria zamczyska wprowadziła wszystkich obecnych w podniosły nastrój. Zaproszonym gościom, rodzicom , no i oczywiście całej społeczności szkolnej bardzo podobały się także występy górniczej orkiestry, która uświetniła przemarsz uczestników z muzeum na teren szkoły. Delegacja pierwszaków, przy akompaniamencie werbli, złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pamiątkową tablica poświęconą Batalionom Chłopskim.

     Poważna uroczystość ślubowania przekształciła się w festyn pod hasłem
     „Z uśmiechem i zabawą w nowy rok szkolny”. Nie zabrakło otrzęsin dla klasy pierwszej. Biedne maluchy musiały stawić czoła trudnym zadaniom – wywiązały się znakomicie! Wielkim powodzeniem cieszyła się kawiarnia,
     w której serwowano kawę, herbatę i domowe wypieki. Na kiermaszu prowadzonym przez rodziców i uczniów można było kupić naprawdę niezwykłe cudeńka ...

     Dnia 22 października 2007 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 80- lecia szkoły

     Tyś naszym drugim domem, ukochana szkoło,
     Na twych korytarzach zawsze jest wesoło. Mimo że czasem nie powiedzie się na kartkówce, Radość i tak gości w każdej uczniowskiej główce. I gdy skończysz super szkołę, w głowie nie ma pustki, a w dzienniczku super ucznia- wielkie z plusem ekstra szóstki !

     uczeń -Bartosz Ostrowski, kl. VI

     Główna uroczystość odbyła się 22 października.

     O godzinie 10:00 ks. proboszcz miejscowej parafii odprawił mszę św. w intencji Szkoły. Nabożeństwo było doskonale dopasowane do jubileuszowej tematyki i odbyło się z aktywnym udziałem uczniów.

     O godzinie 11:00 w budynku szkoły w obecności zgromadzonych Gości Prezydent Miasta Konina Pan Kazimierz Pałasz dokonał uroczystego przecięcia wstęgi na stałej ekspozycji poświęconej patronowi szkoły.

     Wśród Gości znaleźli się:

     Prezydent Miasta Konina - p. Kazimierz Pałasz

     Zastępca Prezydenta Miasta - p. Tadeusz Tylak

     Przewodniczący Rady Miasta Konina - p. Wiesław Steinke

      

     Radni Miasta Konina:

     Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta - p. Wiesław
     Wanjas

     Radny p. Maciej Zając

     Kierownik Wydziału Oświaty - p. Ewa Różycka

     Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego -
     p.Krzysztof Wereszczyński oraz wizytator - p. Janusz Jankowski

     Przedstawiciel ZNP - p. Bożena Reszelewska

     Przedstawiciele instytucji i organizacji wspierających
     i współpracujących ze szkołą

     Dyrektorzy szkół podstawowych

     Byli dyrektorzy '' Dziesiątki'' p. Janina Dominiak i p. Jerzy
     Wesołowski

     Ks. proboszcz Jacek Laszczyk

     Nauczyciele emeryci oraz byli nauczyciele SP- 10, pracujący obecnie
     w innych szkołach

     Byli uczniowie, a wśród nich p. Krystyna Koprowska i p. Helena
     Kanta

     Sponsorzy: Janusz i Edyta Raczkowscy, Ewa Staśkiewicz, Romana Cezary Franikowscy, Tomasz Sendłak, Marek Matysiak, Urszula Głowacka, rodzice ( także ubiegłorocznych klas szóstych), PZU, Marek Bednarz.

     Po uroczystości Pani dyrektor bardzo serdecznie podziękowała nauczycielom za wielki wysiłek włożony w przygotowanie uroczystości. Bez pomysłowości, zaangażowania oraz poświęcenia wolnego czasu nie byłoby możliwości odniesienia niewątpliwego sukcesu. Zaproszeni goście szczególnie podkreślili oryginalność scenariusza, '' rozśpiewanie" uczniów oraz ich kulturę osobistą. Dostrzeżony został także ład i porządek w szkole.

      

     Życzymy naszej szkole 200-lat!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza Konin, ul. Leopolda Staffa 5
   • 632427214
   • https://sp10konin.edupage.org 62-510 Konin Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Marika Tomaszewska – Nowicka email: marika.tomaszewska-nowicka@konin.um.gov.pl oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Justyna Bruch, email: justyna.bruch@konin.um.gov.pl
  • Logowanie